....| English |   Епархијски одбори | Нишка епархија  
 
 

Делатности у Нишкој епархији

Хуманитарна помоћ

Програм: Помоћ избеглима и интерно расељеним лицима
Пројекат: Правна помоћ за интерно расељена лица

Напуштање домова, посла и свега што су годинама стицали, велики број избеглица и интерно расељених лица ставило је у положај константне потребе за тумачењем различитих правних прописа. Ситуација у којој се налазе захтева од њих правовремено и правилно реаговање како би остварили право које им припада, било да се ради о повратку имовине, стицању пензије, заоставштини или регулисању статуса. Стога је Човекољубље у сарадњи са Међународном православном добротворном организацијом (IOCC) отворило канцеларије које пружају бесплатну правну помоћ за инетерно расељена лица у Нишу и у Врању.

Циљ: Успоставити и одржати ефикасну мрежу, сачињену од асоцијација интерно расељених лица и локалних невладиних организација које могу прићи и дати правну помоћ расељеним особама широм нишког региона, односно снабдети расељена лица правим информацијама и компетентном помоћи у циљу олакшавања и правилног информисања при доношењу одлуке која ће се тицати њихове будућности, без обзира да ли је то повратак или локална интеграција.

Циљна група
пројекта су сва расељена лица са простора Косова и Метохије, интерно расељена  лица унутар Косова и Метохије, као и избегла лица са простора републике Хрватске и Босне и Херцеговине, без обзира на пол, статус, верску или националну припадност.Правна канцеларија у Нишу основана је у октобру 2003. године и радила је до краја августа 2005. године. Свој рад концентрисала је на пружање бесплатне правне помоћи интерно расељеним и избеглим лицима, која се огледала у правном саветовању и писању поднесака, информисању о свим аспектима процеса повратка на Косово и Метохију, помоћи у правилном сагледавању правних последица у случају чињења, односно нечињења у одређеним ситуацијама. Пружена правна помоћ тицала се најчешће имовинско правних односа, породичног права, наследног права, радноправних односа, статуса, итд. Током 2005. године 721 корисник користио је услуге правне канцеларије, а пружено је 736 правних савета. Осим корисника који су долазили лично у правну канцеларију, један број савета дат је телефоном, а један део на терену чиме су обухваћене општине Пирот, Бела Паланка, Прокупље и Куршумлија.  Укупан број корисника пројекта (од 2003. до 2005. године) је приближно 2.000 особа.

Правна канцеларија има и свој мобилни тим који тесно сарађује са Повереништвима за избегла и расељена лица у Пироту, Прокупљу и Куршумлији и на тај начин помаже лицима која живе у колективним центрима. Током 2004. године, 1.500 различитих услуга је учињенино за око 1.350 расељених лица.   Најзначајнија активност правне службе у Нишу било је подношење тужби за накнаду материјалне штете која је начињена на имовини по доласку међународних снага на Косово и Метохији 1999. године.  Подношење ових тужби за примарни циљ има прекид рока застарелости који би наступио након пет година од дана кад је штета начињена. Тужбе су прослеђиване надлежним судовима преко Координационог центра за Косово и Метохију. Два правника ангажована у регионалној канцеларији Фонда у Нишу су, за два и по месеца трајања ове акције, написала 632 овакве тужбе, а вредност уништене имовине која је предмет тужби је неколико десетина милиона евра. У 2005. години од месно надлежних судова стигла је информација да су тужбе заведене и да су ушле у поступак, чиме је постигнут један од циљева, а то је прекид рока застарелости. Корисници су обавештени о ситуацији, а само њих десетак је имао потребе да документацијом допуни тужбени захтев.

Реализација пројекта подразумевала је сталну сарадњу и размену информација са другим правним канцеларијама из правне мреже, другим невладиним организацијама (домаћим и страним) које су се бавиле истом проблематиком, периодичне састанке са повереништвима за избеглице у Нишу, Прокупљу, Куршумлији и Пироту, комуникацију са Координационим центром за Косово и Метохију, те канцеларијом Мисије Уједињених нација на Косову (UNMIK) за координацију рада судова на Косову и Метохији.

Здравствено-социјални програм

Програм: Брига о деци
Пројекат: Светосавска учионица

Пројекат „Светосавска учионица“ реализује се у оквиру програма подршке деци без родитељског старања у установи социјалне заштите «Душко Радовић» у Нишу. Циљ пројекта је подршка развоју и социјалној интеграцији деце који се остварује пружањем помоћи деци у учењу и укључивањем деце у различите друштвене и културне активности. Задаци пројекта су:

  • помоћ деци у савладавању обавезног школског градива
  • подршка развоју личности, талената, менталних и физичких способности
  • развијање правилног односа према себи и другима
  • припремање деце за вођење одговорног живота у духу разумевања, толеранције и љубави међу ближњима
  • помоћ студентима и младим незапосленим наставницима да стекну стручно искуство и открију занчај волонтерског рада са децом лишеном родитељског старања.

 У Нишу, пројекат Светосавска учионица реализован је у сарадњи са Домом за децу и омладину без родитељског старања „Душко Радовић“ у периоду од новембра 2002. до новембра 2003. године. Примарну групу корисника чинило је 87 деце различите старосне доби, а секундарну волонтери – студенти и млади незапослени наставници.

Осим индивидуалних и групних часова допунске наставе из готово свих школских предмета (укупно 3797 часова), организоване су и друге активности: креативна радионица, „Васкршња радост“ - такмичење деце школског узраста из целог Ниша у фарбању јаја и акробатска радионица (реализована у сарадњи са циркуском трупом из Париза CIRCEB).

Донатори пројекта: Interchurch Organisation for Development Cooperation (ICCO) Netherlands, Caritas Wien

Од марта 2006. године у Нишу је, под покровитељством Норвешке црквене помоћи, настављен пројекат Светосавска учионица.

Пољопривреда

Програм: Подршка за производњу хране
Пројекат: Пластеници

Пројекат је реализован од октобра 2001. до јула 2002. године.
Донатор пројекта: Action by Churches Together (ACT)  

Циљ пројекта је економско оснаживање интерно расељених лица са Косова и Метохије која живе на сеоском подручју у околини Ниша кроз обуку за интензивну производњу поврћа у пластеницима.

Пројектом је обухваћено 34 породице са укупно 193 особе којима је подељено 27 пластеника површине 150 квадратних метара, као и системи за наводњавање, семе и расад, хемијска средства заштите, ђубриво и алат.
Обука, коју је водио дипломирани агроном, спроведена је кроз перманентан практичан рад у два производна циклуса – зимски и летњи.
Пројектом је предвиђено да корисници пластеника четвртину приноса одвоје за даљу дистрибуцију у хуманитарне сврхе (Црвени крст-Народна кухиња, Дом за децу без родитељског старања „Душко Радовић“, Геронтолошки центар у Нишу и Повереништво за избеглице Ниш – колективни центри).   

Пројекат: Зимска агро школа

Реализација овог пројекта започета је 2004. године. Главни партнер Човекољубља у пројекту је  Скупштина града Ниш - Одсек за пољопривреду, а донатор пројекта је Норвешка црквена помоћ (Norwegian Church Aid).  

Општи циљ Зимске агро школе је индивидуални развој и оснаживање социјално угроженог становништва путем пружања могућности за стручно оспособљавање у области пољопривреде.

Циљ пројекта је подизање нивоа знања повртара о савременим агротехничким мерама у производњи поврћа.

Примарна циљна група јесу пољопривредни произвођачи, односно сеоска домаћинства, примарно оријентисана на производњу поврћа.

Секундарну циљну групу чине породице директних корисника пројекта и локална заједница.

Зимска агро школа подразумева теоријску и практичну подршку пољопривредним произвођачима у усвајању и примени нових, савремених метода у производњи поврћа. У периоду од јануара до маја 2005 године одржано је 8 циклуса предавања, за групе од просечно 12 пољопривредника, односно за укупно 95 домаћинстава. Сваки циклус предавања обухватио је шест тема. Сви учесници пројекта добили су по један приручник за производњу поврћа који је садржао све обрађене теме. Свако домаћинство које је учествовало на предавањима, агроном ангажован од стране Човекољубља обилазио је на пољопривредним газдинствима два пута месечно како би и практично показао све што је обрађено на предавањима. На тај начин реализовано је око 1000 обилазака на терену.

Током реализације пројекта, корисничка домаћинства поставила су 17 пластеника. Неки од њих су инвестирали сопствена средства, док су поједини пластенике добили кроз донације чији је циљ био подршка ревитализацији пољопривреде. Пројектни тим активно је учествовао у постављању ових пластеника и започињању пољопривредне производње.
Успостављена је сарадња са Одсеком за пољопривреду Скупштине града Ниша. На периодичним састанцима су размењиване информације са терена, и разговарано је о могућностима практичне сарадње.

Образовање

Обука за рад на рачунару

Обука за рад на рачунару започета је у јуну 2006. године. Донатор пројекта су Norwegian Church Aid (NCA), Finish Church Aid (FCA) и ACDI VOCA.

Циљ пројекта је индивидуални развој и економско оснаживање социјално угроженог становништва пружањем могућности за стручно оспособљавање ради запошљавања.

Примарна циљна група корисника је социјално угрожена, пунолетна популација (незапослена локална популација, као и расељена и избегла лица). Секундарна циљна група корисника су запослени којима је неопходно додатно образовање.

Полазници добијају основну обуку за рад на рачунару која подразумева познавање рада у оперативном систему Windows XP, програмском пакету MS Office XP (MS Office Word, Excel i Power Point), као и употребу Интернета.     

Ангажовањем  предавача са одговарајућом стручном спремом и искуством,  набавком стручне литературе и опремањем учионице најсавременијом рачунарском опремом обезбеђен је адекватан пренос знања корисницима. 

Курс шивења/кројења

Период транзиције, ратова и свеопште кризе у друштву значајно је утицао и на привредни живот Ниша. Индустријски гиганти који су до пре петнаестак година били носиоци развоја града угасили су се или су свој рад свели на минимум. Нових радних места је све мање, а тржиште рада је додатно оптеретио и велики број радника средњих година (млади за пензију, а неатрактивни послодавцима) који су остали без посла.

Сврха занатске обуке је индивидуални развој и економско оснаживање социјално угроженог становништва путем пружања могућности за стручно оспособљавање и остваривање дохотка.

Главни партнери Човекољубља у пројекту су Удружење занатлија Ниша, Удружење самохраних мајки и Актив жена Ниша, а донатори су Норвешка црквена помоћ (Norwegian Church Aid)  и Финска црквена помоћ (Finnish Church Aid) . 

Реализација пројекта започета је 1. јануара 2004. године и траје и данас. 

Циљ пројекта: обучити кориснике за занимање шивач/кројач и унапредити њихове могућности за запослење, односно могућности за стицање додатне зараде, а у циљу економског оснаживања и повећања финансијске самосталности.

Примарна циљна група пројекта јесте локално социјално угрожено становништво – жене и мушкарци без обзира на образовање, статус, верску, националну или било коју другу особеност, спремни да кроз учење и примену нових знања побољшају свој материјални положај. Специфично за овај пројекат јестe сарадња са Удружењем самохраних мајки и Активом жена града Ниша чије су чланице чиниле већину корисница пројекта.

Осим на примарну циљну групу, пројекат је имао утицаја и на друге, тако да се као секундарна циљна група могу одредити породице директних корисника пројекта и локална заједница.

Током 2005. године организовано је три циклуса курса шивење/кројење. Током та три циклуса одржано је 60 часова теоријске обуке, 1350 сати праксе, а обучено 57 корисница, од тога 33 на основном нивоу знања и 24 на напредном нивоу знања.
Кроз обавезне наставне јединице (сукња, кошуља, панталоне, комплет), a од материјала који је обезбедио Фонд Човеољубље, кориснице су сашиле 171 одевни предмет, 373 предмета сашиле су од сопственог материјала и извршиле 242 преправке. У току 2005. године четири полазнице су се запослиле  код послодаваца који се баве шивењем одевних предмета.

Сарадња са Удружењем занатлија Ниша дефинисана је споразумом о сарадњи. Удружење је задужено за одржавање теоријске наставе у својим просторијама, тестирање полазница и издавање Уверења о завршеном курсу.

Удружење самохраних мајки и Актив жена града Ниша обратиле су се Човекољубљу са жељом да њихове чланице буду укључене у пројекат, те су  за сваки циклус припремали списак чланица које су заинтересоване за похађање курса. Погледајте видео материјал.

Семинари - Оснивање малих предузећа

У просторијама Националне службе за запошљавање у Нишу одржан је једнодневни тренинг за потенцијалне мале предузетнике. Учесници тренинга били су заинтересована лица са јасном пословном идејом. Теме обрађиване на тренингу биле су: оснивање радње и малог предузећа, као и основе пословног планирања. Тренинг су водиле инструкторке Пословног центра при Националној служби за запошљавање које имају лиценцу Европске агенције за реконструкцију и развој. Учесници тренинга су проценили да им је веома корисно сазнање о корацима у изради пословног плана. 

 


Видео материјал
Шивење
Ниш

 
             
             


Човекољубље © 2006. Сва права задржана. Добротворни фонд Српске Православне Цркве